GEAR4MUSIC ZASADY I WARUNKI

Aktualizacja 6 października 2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Z naszą pełną polityką prywatności i plików cookie można zapoznać się tutaj.

REKLAMACJE KLIENTÓW

W przypadku, gdy klient chce złożyć skargę, powinien w pierwszej kolejności zadzwonić lub wysłać e-mail na adres info@gear4music.com lub skorzystać z formularza online na naszej stronie kontaktowej. W wielu przypadkach reklamacje najlepiej jest rozpatrywać przez osobę odpowiedzialną za daną sprawę. Jeśli osoba ta otrzyma skargę, może być w stanie szybko ją rozwiązać i zrobi to, jeśli będzie to możliwe i właściwe.

Niezależnie od tego, czy skarga została rozpatrzona, informacja o skardze zostanie przekazana kierownikowi ds. obsługi klienta w ciągu tygodnia. Po otrzymaniu skargi kierownik ds. obsługi klienta rejestruje ją w dzienniku skarg. W przypadku, gdy skarga nie została jeszcze rozpatrzona, wyznacza odpowiednią osobę do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia stosownych działań. Jeśli skarga dotyczy konkretnej osoby, należy ją o tym poinformować i zapewnić jej możliwość udzielenia odpowiedzi. Osoba rozpatrująca skargę powinna potwierdzić jej przyjęcie w ciągu 3 dni roboczych.

Potwierdzenie powinno zawierać informację o tym, kto zajmuje się skargą i kiedy osoba składająca skargę może oczekiwać odpowiedzi. Najlepiej byłoby, gdyby osoba składająca skargę otrzymała ostateczną odpowiedź w ciągu 2 tygodni. Jeśli nie jest to możliwe, ponieważ np. dochodzenie nie zostało w pełni zakończone, należy przesłać raport z postępu prac wraz z informacją, kiedy zostanie udzielona pełna odpowiedź. Niezależnie od tego, czy skarga jest uzasadniona, czy nie, odpowiedź dla skarżącego powinna zawierać opis działań podjętych w celu zbadania skargi, wnioski z badania oraz wszelkie działania podjęte w wyniku skargi. Jeśli skarżący uważa, że problem nie został rozwiązany w sposób zadowalający na pierwszym etapie, może złożyć wniosek o rozpatrzenie skargi na szczeblu Rady. Na tym etapie skarga zostanie przekazana zarządowi. Wniosek o rozpatrzenie na szczeblu zarządu powinien zostać potwierdzony w ciągu tygodnia od jego otrzymania. W potwierdzeniu powinno być napisane, kto zajmie się sprawą i kiedy skarżący może oczekiwać odpowiedzi.

Komisja Europejska utworzyła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR), która umożliwia konsumentom składającym skargę na produkt lub usługę zakupioną w Internecie złożenie skargi za pośrednictwem formularza internetowego. Szczegółowe informacje na temat tej platformy można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZASADY I WARUNKI

Żadne oświadczenie ani warunek sprzedaży zawarty w niniejszych warunkach nie wpływa na prawa ustawowe użytkownika określone w dyrektywie UE w sprawie praw konsumentów, ustawie o prawach konsumentów z 2015 r. ani w przepisach o umowach konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) z 2013 r. ani ich nie ogranicza.

Wszystkie zamówienia na towary przyjmowane przez Gear4music Limited (sprzedawca) są przyjmowane z zastrzeżeniem poniższych warunków, które stanowią część i regulują umowę sprzedaży. Przyjęcie towarów przez klienta uznaje się za akceptację niniejszych warunków sprzedaży, chyba że klient powiadomi o tym sprzedawcę na piśmie w ciągu 15 dni od otrzymania niniejszego listu lub dostawy towarów. Wszelkie warunki narzucone przez klienta w dokumencie lub w inny sposób, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami lub je uzupełniają, nie są akceptowane. Żaden agent ani przedstawiciel sprzedawcy nie jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków.

Przechowujemy treść niniejszej umowy i prześlemy Ci szczegóły Twojego zamówienia oraz nasze ogólne warunki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunki są zawsze dostępne w tym miejscu. Szczegóły dotyczące Twoich ostatnich zamówień znajdziesz w swoim loginie klienta.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem kart płatniczych kredytowych lub debetowych, karta płatnicza zostanie obciążona po potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieakceptowania płatności kartą kredytową lub debetową. Czeki muszą zostać rozliczone przed dostawą towaru, co trwa 7-10 dni, dlatego w przypadku, gdy płatność kartą nie jest możliwa lub nie jest akceptowana, zalecany jest bezpośredni przelew bankowy. Sprzedawca przyjmuje zamówienia na 30-dniowy okres kredytowania wyłącznie od uznanych instytucji edukacyjnych i rządowych. Towary pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia pełnej zapłaty i sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania towarów do momentu otrzymania potwierdzonych środków.

 

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca nie jest związany umową sprzedaży do momentu otrzymania towarów przez klienta. Jak wskazano na stronie produktu, daty dostawy są podane wyłącznie jako szacunkowe - sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać podanej daty dostawy. Wiele produktów jest przechowywanych przez sprzedawcę w magazynie, ale w niektórych przypadkach podana data jest szacunkowym czasem potrzebnym na zamówienie danego produktu u producenta i dostarczenie go do klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej wysyłki zamówień, ale nie pobierze opłaty wyższej niż całkowita reklamowana cena dostawy za dostarczenie zamówienia w całości.

 

TOWARY USZKODZONE W TRANSPORCIE

 1. Wszelkie towary otrzymane przez Klienta, które uległy uszkodzeniu w transporcie, muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca odbierze uszkodzony towar od Klienta i dostarczy na własny koszt towar zastępczy w możliwie najkrótszym czasie.
 3. Sprzedawca przyjmuje odpowiedzialność za stan towarów do momentu ich dostarczenia do Klienta, zatem wszelkie uszkodzenia lub stłuczenia w drodze leżą w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy, natomiast jeśli coś się stanie po dostarczeniu towarów do Klienta, do wyznaczonego przez Klienta miejsca bezpiecznego przechowywania lub do wyznaczonego przez Klienta sąsiada, odpowiedzialność ponosi Klient, a Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary uszkodzone w transporcie, jeśli klient zgłosi szkodę później niż 14 dni po otrzymaniu towaru.
 5. Sprzedawca zwróci Klientowi uzasadnione koszty zwrotu, jeśli Klient będzie w stanie przedstawić niezależny dowód na to, że uszkodzenie powstało z winy Sprzedawcy lub wskazanego przez niego kuriera.
 6. Jeśli pomimo odpowiedniego i zabezpieczonego opakowania, zwracane przez Klienta towary zostaną uszkodzone podczas transportu od Klienta do Sprzedawcy, Sprzedawca weźmie na siebie odpowiedzialność, jeśli odbiór i dostawa zostały zorganyizowane i ułatwione przez Sprzedawcę.
 7. Jeśli Klient zorganyizował odesłanie przedmiotu do Sprzedawcy na koszt Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a Klient będzie musiał skontaktować się ze swoją firmą kurierską w celu uzyskania odszkodowania za utratę zwrotu pieniędzy lub skorzystać z wybranego przez siebie ubezpieczenia transportowego.
 

DOSTARCZENIE NIEWŁAŚCIWEGO TOWARU

 1. Wszelkie towary otrzymane przez Klienta, które Klient uważa za nieprawidłowo dostarczone, muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca odbierze od Klienta nieprawidłowy towar i na własny koszt dostarczy w możliwie najkrótszym czasie towar zastępczy.
 3. Klient jest zobowiązany do zwrotu nieprawidłowego towaru lub towaru, który został przypadkowo dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę bez zamówienia lub zapłaty.
 4. Jeśli Klient nie dokona zwrotu, Sprzedawca obciąży Klienta pełnym kosztem przedmiotu.
 

WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia na produkty zakupione na stronie internetowej Sprzedawcy lub złożone telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 30 dni od daty dostawy. W przypadku anulowania zamówienia w ramach ustawowych praw Klienta lub w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy, Klient jest odpowiedzialny za zwrot towarów do Sprzedawcy na własny koszt.
 2. Zamówienia można anulować listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Towary muszą zostać zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o anulowaniu zamówienia.
 4. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące produktów, które można anulować po dostarczeniu, jednak są one następujące:
  • Oprogramowanie, płyty CD i DVD, które są używane, nie są zapieczętowane i/lub zarejestrowane przez producenta na nazwisko Klienta;
  • Przedmiotów, które mają bezpośredni kontakt z nosem, uszami lub ustami, takich jak monitory douszne lub stroiki do instrumentów dętych drewnianych, które są zwykle sprzedawane w sklepie w szczelnie zamkniętych opakowaniach i nie mogą być testowane ze względów higienicznych;
  • przedmiotów, które po dostarczeniu zostały wymieszane/zainstalowane nierozłącznie z innymi przedmiotami lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane.
 5. Klientowi zaleca się ostrożne rozpakowanie produktów, bezpieczne przechowywanie wszystkich opakowań, sprawdzenie towarów, a jeśli nie chce ich przyjąć, umieszczenie ich z powrotem w pudełku w celu bezpiecznego zwrotu.
 6. Sprzedawca może anulować każde zamówienie złożone przez Klienta do momentu otrzymania towaru przez Klienta, jeśli nie jest już w stanie dostarczyć danego towaru, nastąpiła znacząca zmiana ceny towaru lub jeśli Sprzedawca podejrzewa, że transakcja została dokonana w sposób oszukańczy. Jeśli zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, wszelkie środki pieniężne wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone w całości w ciągu 10 dni.
 

ZWROTY OD KLIENTÓW:

Przedłużyliśmy okres gwarancji zwrotu pieniędzy do stycznia 2022 roku. Więcej szczegółów znajdziesz na stronach produktów.

 1. Produkty mogą zostać zwrócone w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od daty dostawy.
 2. Pod warunkiem, że Klient poinformuje Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty dostawy do Klienta, Sprzedawca zwróci statywardowe koszty dostawy.
 3. Jeśli Klient anuluje zamówienie zgodnie ze swoimi prawami ustawowymi lub chce zwrócić przedmiot w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy, Klient jest odpowiedzialny za zwrot towarów do Sprzedawcy. Zwrotne przesyłki kurierskie w przypadku anulowanych zamówień będą podlegać opłacie, której wysokość zależy od rozmiaru i wagi przedmiotu.
 4. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę towarów, do których nie dołożono należytej staranności, Sprzedawca pomniejszy kwotę zwrotu Klientowi o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towarów.
 5. Niektóre pozycje kwalifikują się do gwarancji zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy zostaną zwrócone do Sprzedawcy nieużywane i zapieczętowane w oryginalnym opakowaniu, a w przypadku oprogramowania - niezarejestrowane. Do takich pozycji należą:
  • Oprogramowanie
  • Płyty CD i DVD
  • Słuchawki douszne i monitory douszne
  • Zatyczki do uszu i ochrona uszu
  • Ustniki, stroiki itp. do instrumentów dętych drewnianych i blaszanych
  • Produkty do pielęgnacji ust.
 6. Wszystkie zwracane instrumenty dęte drewniane i blaszane podlegają opłacie w wysokości 5 GBP za sanityzację, jeśli nie zostaną zwrócone nieużywane i z nienaruszoną plombą higieniczną.
 7. Jeśli Klient zwraca inteligentne lub podłączone urządzenie, powinien upewnić się, że odłączył je od sieci domowej lub firmowej i usunął lub "odłączył" swoje osobiste konta, np. Google, Spotify lub Amazon Alexa. Jeśli urządzenie posiada funkcję przechowywania danych, wszystkie prywatne dane muszą zostać usunięte przed zwrotem przedmiotu do Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży starań, aby przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich takich urządzeń, ale nie gwarantuje tego ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez osoby trzecie.
 

TOWARY WADLIWE W RAMACH statywARDOWEJ GWARANCJI:

 1. Wszystkie produkty objęte są co najmniej 3-letnią gwarancją, chyba że określono inaczej.
 2. Jeśli w ciągu 180 dni od daty zakupu produkt okaże się wadliwy z powodu wady produkcyjnej, Sprzedawca zorganyizuje odbiór i naprawę produktu.
 3. Jeśli produktu nie będzie można naprawić w ciągu 60 dni, wówczas zostanie wydany produkt zastępczy, który nie będzie starszy ani w gorszym stanie niż oryginalny produkt zwrócony przez Klienta.
 4. Jeśli produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym, ale po upływie 180 dni od daty dostawy, zastosowanie mają te same warunki, co powyżej, ale Klient będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uzasadnionych działań mających na celu udowodnienie wady produkcyjnej oraz kosztów zwrotu produktu do Sprzedawcy.
 5. Produkty nie mogą być zwracane Sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu pieniędzy później niż w ciągu 30 dni od daty dostawy, chyba że Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które stały się wadliwe z powodu niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uszkodzenia lub jakichkolwiek reason innych niż wada produkcyjna.
 7. Jeśli po zwrocie towaru do Sprzedawcy okaże się, że nie ma w nim wad, a okres gwarancji zwrotu pieniędzy wynosi 30 dni, Sprzedawca zwróci towar Klientowi za niewielką opłatą.
 8. Sprzedawca zaleca, aby klient ubezpieczył swoje towary.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę działalności lub dochodów w żadnych okolicznościach.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczone towary odpowiadały pod każdym względem dostarczonej specyfikacji lub opisowi, jednak nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice w specyfikacji i żadne takie drobne różnice nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, w zakresie, w jakim jest to w jego mocy, aby szczegóły zamówienia i płatności Klienta były bezpieczne, jednak w przypadku braku zaniedbania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w przypadku, gdy osoba trzecia uzyska nieuprawniony dostęp do danych podanych przez Klienta podczas uzyskiwania dostępu lub składania zamówienia na Stronach Internetowych Sprzedawcy.
 

WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI:

Niniejsze warunki zmieniają statywardowe warunki dotyczące określonego towaru w przypadku, gdy Klient wykupił rozszerzoną gwarancję na ten towar i zastępują odpowiednie klauzule statywardowych warunków. Jeżeli w niniejszych warunkach nie określono innego terminu, zastosowanie mają statywardowe klauzule.

TOWARY WADLIWE W RAMACH GWARANCJI:

 1. Jeśli produkt okaże się wadliwy z powodu wady produkcyjnej w okresie dwóch lat, Sprzedawca zapewni bezpłatny zwrot.
 2. Po upływie dwóch lat Klient jest odpowiedzialny za koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt dostarczenia towaru z powrotem do Klienta.
 3. Sprzedawca zwróci Klientowi uzasadnione koszty zwrotu, jeśli Klient będzie w stanie przedstawić niezależny dowód na to, że usterkę można przypisać Sprzedawcy lub producentowi.
 

WYCOFANIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

 1. Z zastrzeżeniem wyłączeń gwarancji wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, produkty mogą zostać zwrócone w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu określonej liczby dni od daty dostawy.
 2. Zamiast statywardowej 30-dniowej Gwarancji Zwrotu Pieniędzy Sprzedawcy przysługuje okres do 180 dni (dokładna liczba dni jest podana na stronie produktu). Obowiązują następujące warunki:

  W przypadku żądania zwrotu dokonanego w ciągu 30 dni od daty dostawy:
  • Klient musi odesłać produkty do Sprzedawcy, lub alternatywnie Sprzedawca może zorganyizować odbiór za opłatą zależną od rozmiaru i wagi przedmiotu.
  • Wszelkie statywardowe opłaty za dostawę zastosowane do zamówienia Klienta zostaną zwrócone.
  • Koszt Przedłużonej Gwarancji zostanie zwrócony.

  W przypadku wniosków o zwrot złożonych po upływie 30 dni od dostawy:
  • Jeśli gwarancja zwrotu pieniędzy zostanie wykorzystana po upływie 30 dni od dostawy, ale do 180 dni od dostawy, Klient musi odesłać produkty do Sprzedawcy lub Sprzedawca może zorganyizować odbiór za opłatą zależną od rozmiaru i wagi przedmiotu.
  • Opłaty za dostawę w ramach pierwotnego zamówienia nie są zwracane.
  • Opłata za przedłużoną gwarancję, którą Klient pierwotnie uiścił, nie podlega zwrotowi.

KOSZT PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI
 1. Dla Klientów z niektórych peryferyjnych lub odległych obszarów cena Przedłużonej Gwarancji może być nieznacznie wyższa ze względu na potencjalnie wyższe koszty transportu w celu odbioru i ponownej dostawy.
 2. Klient będzie mógł sprawdzić tę cenę po wprowadzeniu danych adresowych w trakcie realizacji zamówienia.
 

WARUNKI ZWROTU GOTÓWKI:

Jeśli Klient nie skorzystał z gwarancji po upływie okresu gwarancyjnego, może zwrócić się do Sprzedawcy z kopią karty gwarancyjnej i oryginalną fakturą zakupu w ciągu jednego miesiąca od daty wygaśnięcia gwarancji, a Sprzedawca wyśle czek na 50% kosztów pierwotnej gwarancji.

 

PRZENIESIENIE GWARANCJI:

 1. Jeśli Klient przeniesie własność towaru objętego gwarancją, Sprzedawca musi zostać poinformowany pocztą elektroniczną o danych nowego właściciela, w tym o imieniu i nazwisku, adresie, adresie e-mail i numerze telefonu, w ciągu 30 dni od sprzedaży towaru.
 2. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a nowemu właścicielowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
 3. Cashback po okresie gwarancyjnym nie obowiązuje, jeśli gwarancja została przeniesiona.
 

WYPOŻYCZONY SPRZĘT:

 1. Jeżeli produkty objęte niniejszą gwarancją nie zostaną naprawione w ciągu 30 dni od otrzymania towaru na stronie Gear4music, klient może zażądać bezpłatnego wypożyczenia sprzętu.
 2. Wypożyczony sprzęt nie jest przeznaczony do bezpośredniego zastąpienia produktu i może nie być w tej samej cenie lub nie mieć tych samych cech co oryginalny produkt, ale powinien mieć podobną funkcjonalność. (np. jeśli Twoje pianino cyfrowe ulegnie uszkodzeniu, możemy pożyczyć Ci dowolny inny typ pianina cyfrowego do czasu naprawy Twojego produktu lub do czasu uzgodnienia modelu zastępczego albo zwrotu gotówki zgodnie z niniejszymi zasadami).
 3. Wypożyczone przedmioty pozostają własnością Gear4music przez cały czas, ale muszą być ubezpieczone na wypadek kradzieży lub uszkodzenia przez klienta.
 

PRODUKTY ZAMIENNE:

 1. Jeśli naprawa przedmiotu nie jest możliwa w ciągu 60 dni, dostarczony zostanie równoważny przedmiot zastępczy o podobnej funkcjonalności.
 2. Produkty zastępcze nie muszą być nowe, ale muszą być w pełni funkcjonalne i nie mogą być starsze od produktu, który zastępują.
 3. Produkty zastępcze nie będą droższe niż produkt, który zastępują.
 4. Przydatność produktów zamiennych zostanie omówiona z klientem, ale ostateczna decyzja o ich przydatności zostanie podjęta przez Gear4music.
 5. Jakakolwiek naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie spowoduje odnowienia lub przedłużenia niniejszej gwarancji poza pierwotną datę jej wygaśnięcia.
 

ZNIŻKA PIENIĘŻNA:

W okresie gwarancyjnym, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy odpowiedni produkt zamienny nie może zostać dostarczony w sposób opisany powyżej lub gdy proponowany produkt zamienny ma specyfikację znacznie różniącą się od produktu oryginalnego, która nie jest akceptowana przez klienta, wówczas po zastosowaniu amortyzacji zostanie zaoferowany zwrot gotówki w oparciu o następujący procent pierwotnej ceny zakupu:

1. rok: 100%, 2. rok: 70%, 3. rok: 45%, 4. rok: 30%, 5. rok: 20%, 6. rok: 15%.

Cena detaliczna przedłużonej gwarancji nie podlega zwrotowi.

Wymienione produkty lub produkty, w przypadku których wypłacono rabat gotówkowy, stają się własnością Gear4music.

 

ANULOWANIE POLISY:

Polisa może zostać anulowana w dowolnym momencie, a zniżka zostanie przyznana proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca polisy. Polisa nie może zostać anulowana, jeżeli zostało już zgłoszone roszczenie.

 

WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

Niniejsza gwarancja obejmuje wady fabryczne. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu z jakiegokolwiek powodu reason, który nie jest spowodowany wadą producenta, w tym z któregokolwiek z poniższych powodów, niniejsza gwarancja traci ważność:

 • Nadużycie lub nieprawidłowa obsługa
 • Produkt został użyty do celów, do których nie został zaprojektowany (niewłaściwe użycie)
 • Zużycie wykraczające poza założenia projektowe produktu
 • Niekorzystne warunki środowiskowe
 • Produkt został zmieniony lub zmodyfikowany
 • Usterka została spowodowana użyciem akcesoriów lub części dodatkowych, które nie posiadają specjalnego certyfikatu zgodności z przeznaczeniem wydanego przez producenta produktu
 • Zastosowano nieodpowiedni zasilacz lub baterię.
 • Niewłaściwa pielęgnacja i konserwacja.
 

INNE INFORMACJE

Zgodnie z najnowszymi przepisami jesteśmy zobowiązani do zwrócenia uwagi na fakt, że nie musisz kupować rozszerzonej gwarancji w momencie zakupu towaru. Masz prawo do dokonania zakupów i zachęcamy Cię do tego. Ta gwarancja jest świadczona jako dodatkowa usługa dla naszych klientów i naprawdę uważamy, że jest warta tej niewielkiej kwoty pieniędzy, którą kosztuje.

Niniejsza gwarancja stanowi ofertę na wyłączność i jest obsługiwana i wspierana finansowo przez Gear4music Limited. Program rekompensat z tytułu usług finansowych nie ma zastosowania do tej gwarancji, a środki pieniężne nie są wyodrębnione z Gear4music Limited. Niniejsza gwarancja nie jest polisą ubezpieczeniową i sugerujemy, abyś ubezpieczył swoje towary od kradzieży i uszkodzenia.

Przy zakupie produktu użytkownik jest chroniony przepisami prawa, takimi jak The Consumer Rights Act 2015 (z późniejszymi zmianami). Jeśli produkt w momencie sprzedaży nie jest zadowalającej jakości lub nie nadaje się do określonego celu, masz prawo domagać się jego naprawy lub wymiany przez okres do 6 lat (5 w Szkocji). W ciągu pierwszych 6 miesięcy sprzedawca musi udowodnić, że zakupiony przez Ciebie towar spełniał wymagane statywardy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy to Ty musisz udowodnić, że produkt był wadliwy w momencie dostawy: może się to wiązać z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. Dalsze informacje na temat praw konsumenta można uzyskać od lokalnych Trading statywards Services. Dalsze wskazówki dotyczące przepisów Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 można znaleźć tutaj.

Ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. obejmuje użytkownika w bardzo szczególnych okolicznościach w przypadku awarii sprzętu po zakupie. Nasza Rozszerzona gwarancja zapewnia znacznie bardziej kompleksową ochronę. Gwarancja ta eliminuje stres i kłopoty związane ze składaniem reklamacji po upływie statywardowego okresu gwarancji producenta.